MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Top Xuyên Việt duy trì website Top Xuyên Việt để cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết và bổ ích cho người dùng. Top Xuyên Việt cấp quyền cho người dùng trang web và tải xuống các thông tin, sử dụng tài liệu có trích nguồn với mục đích phi thương mại. Tất cả các thông tin trên web đều tuân theo các điều khoản và dịch vụ hiện hành. Trừ khi có các quy định khác, các phát hiện, các diễn giải và kết luận được trình bày trong tài liệu của website, mới áp dụng theo quy định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu được cung cấp trên website Top Xuyên Việt là nguyên bản, tổng hợp, có tác giả rõ ràng, đảm bảo tính phù hợp và không vi phạm pháp luật.

Top Xuyên Việt định kỳ bổ sung các tài liệu trên website mà không cần thông báo trước. Trong mọi trường hợp, Top Xuyên Việt sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh hoặc phải gánh chịu do việc sử dụng website.

Việc sử dụng Trang web này, người dùng chịu rủi ro duy nhất dưới bất kỳ tình huống nào. Người dùng xác nhận cụ thể và đồng ý rằng website Top Xuyên Việt không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Website Top Xuyên Việt có thể chứa lời khuyên, ý kiến ​​và tuyên bố của các nhà cung cấp thông tin khác nhau. Top Xuyên Việt không đại diện hoặc xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin khác được cung cấp bởi bất kỳ nhà cung cấp thông tin và cá nhân nào khác. Top Xuyên Việt không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hậu quả, hành vi nào khi sử dụng thông tin, lời khuyên tại website Top Xuyên Việt.

Top Xuyên Việt không chịu trách nhiệm thông tin sai sót, gián đoạn, xoá, mất do các lỗi về hiệu suất, virus thiết bị hay lỗi đường truyền.

Người dùng đồng ý bồi thường cho Top Xuyên Việt khi xảy ra bất cừ vấn đề liên quan đến tổn hại khi phân bổ những thông tin sai trái, không đúng về Top Xuyên Việt theo quy định của pháp luật.

Nếu Người dùng không hài lòng với bất kỳ tài liệu nào trên website hoặc với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng nào, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của người dùng là ngừng sử dụng Trang web.

Trang web này có thể chứa các liên kết bên thứ ba. Các trang được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Top Xuyên Việt, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang được liên kết. Top Xuyên Việt chỉ cung cấp các liên kết này để bổ sung thông tin.

Bằng cách sử dụng website này, một số thông tin về người dùng như địa chỉ giao thức, điều hướng website, phần mềm sử dụng, thời gian sử dụng và các thông tin khác sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Top Xuyên Việt. Tuy nhiên những thông tin này không xác định đích danh cụ thể.

Bảo lưu quyền miễn trừ trách nhiệm

Top Xuyên Việt bảo lưu độc quyền theo quyết định riêng trong việc thay đổi, giới hạn hoặc ngừng cung cấp dịch vụ website hay bất cứ tài liệu nào. Top Xuyên Việt không có nghĩa vụ xem xét nhu cầu của người dùng nào liên quan đến nhu cầu này.

Top Xuyên Việt có quyền từ chối theo quyết định riêng của mình bất kỳ người dùng nào truy cập vào website mà không cần thông báo.

Top Xuyên Việt tuân thủ đúng mọi điều khoản trong các Điều khoản và Điều kiện, có giá trị ràng buộc trừ khi được quy định bằng văn bản và được ký bởi đại diện được ủy quyền hợp pháp của Top Xuyên Việt.